บทที่ 21 - Lektion 21 21.1 การพูดโทรศัพท์ - Das Telefonieren 251 คำศัพท์บทที่ 21.1 - Vokabeln 252 แบบฝึกหัดบทที่ 21.1 - Übungen 256 บทที่ 22 - Lektion 22 22.1 การเขียนจดหมาย - Der Brief 263 คำศัพท์บทที่ 22.1 - Vokabeln 264 แบบฝึกหัดบทที่ 22.1 - Übungen 269 บทที่ 23 - Lektion 23 23.1 เสื้อผ้า - Die Kleidung  275 คำศัพท์บทที่ 23.1 - Vokabeln 276 แบบฝึกหัดบทที่ 23.1 - Übungen 279 บทที่ 24 - Lektion 24 24.1 ดินฟ้าอากาศ - Das Wetter 285 คำศัพท์บทที่ 24.1 - Vokabeln 286 แบบฝึกหัดบทที่ 24.1 - Übungen 289 บทที่ 25 - Lektion 25 25.1 การซื้อของ - Das Einkaufen 293 คำศัพท์บทที่ 25.1 - Vokabeln 294 แบบฝึกหัดบทที่ 25.1 - Übungen 296 บทที่ 26 - Lektion 26 26.1 สุขภาพ - Die Gesundheit 299 คำศัพท์บทที่ 26.1 - Vokabeln 300 แบบฝึกหัดบทที่ 26.1 - Übungen 304 บทที่ 27 - Lektion 27  27.1 ที่ร้านทำผม - Beim Friseur  309 คำศัพท์บทที่ 27.1 - Vokabeln 310 แบบฝึกหัดบทที่ 27.1 - Übungen 316 บทที่ 28 - Lektion 28 28.1 ที่ที่จ่ายเงิน - An der Kasse  323 คำศัพท์บทที่ 28.1 - Vokabeln 324 แบบฝึกหัดบทที่ 28.1 - Übungen 327 บทที่ 29 - Lektion 29 29.1 ในคลังเก็บสินค้า - Im Lager 331 คำศัพท์บทที่ 29.1 - Vokabeln 332 แบบฝึกหัดบทที่ 29.1 - Übungen 339 บทที่ 30 - Lektion 30 30.1 ที่ร้านบูติค - In der Boutique   30.2 ที่ห้างสรรพสินค้า - Im Kaufhaus  343 คำศัพท์บทที่ 30.1 - Vokabeln 344 แบบฝึกหัดบทที่ 30.1 - Übungen 350 บทที่ 31 - Lektion32  31.1 การทำงานบ้าน - Im Haushalt arbeiten 355 คำศัพท์บทที่ 31.1 - Vokabeln 356 แบบฝึกหัดบทที่ 31.1 - Übungen 361  บทที่ 32 - Lektion 32 32.1 เวลาว่าง - Die Freizeit  367 คำศัพท์บทที่ 32.1 - Vokabeln 368 แบบฝึกหัดบทที่ 32.1 - Übungen 371 บทที่ 33 - Lektion 33  33.1 การพูดคุยกัน - Die Unterhaltung  375 คำศัพท์บทที่ 33.1 - Vokabeln 376 แบบฝึกหัดบทที่ 33.1 - Übungen 379 บทที่ 34 - Lektion 34 34.1  ที่พักอาศัย - Das Wohnen  385 คำศัพท์บทที่ 34.1 - Vokabeln 386 แบบฝึกหัดบทที่ 34.1 - Übungen 387 บทที่ 35 - Lektion 35 35.1 เงิน - Das Geld   391 คำศัพท์บทที่ 35.1 - Vokabeln 392 แบบฝึกหัดบทที่ 35.1 - Übungen 394 ก. บทนำ - Vorwort 18 ข. ตัวอักษรภาษาเยอรมัน - Das deutsche Alphabet 21 ด. ตารางการออกเสียง - Tabellen มี 5 ตารางการออกเสียง: A1, A2, A3, A4, A5 บทที่ 1 - Lektion 1 1.1 การออกเสียงพยัญชนะและตัวสะกด - Die Aussprache der Konsonanten und Endkonsonanten 27 1.2 พยางค์ในภาาษาเยอรมัน - Die Silben der deutschen Sprache 37 1.3 การเรียงคำในประโยค - Die Satzstellung 39 บทที่ 2 - Lektion 2 2.1 ตัวอักษร r "แอร์" และ l (L) เอ็ล" - Die Buchstaben "r" und "l" 43 2.2 ตัวอักษร -- ch (ช-ฆ-คส์) - ng (ง) - sch (ช) - st (ชท) - sp (ชป) - Die Buchstaben „ch", "ng", "sch", "st", "sp" 45 2.3  สระ - Die Vokale 48 2.3.1 สระเสียงสั้น - Die kurzen Vokale 49 2.3.2 สระเสียงยาว  - Die langen Vokale 52 บทที่ 3 - Lektion 3 3.1 อดีตกาล ปัจจุบันกาล อนาคตกาล - Die Vergangenheit die Gegenwart die Zukunft 55 บทที่ 4 - Lektion 4  คำนำหน้า - Die Artikel 57 4.1  คำนำหน้าคำนามชี้เฉพาะ „der, die, das" - Die bestimmtenArtikel „der, die, das" 58 คำนำหน้าคำนามไม่ชี้เฉพาะ „einer, eine, ein" - Die unbestimmten Artikel „einer, eine, ein" 60 คำนำหน้าคำนามไม่ชี้เฉพาะแบบปฎิเสธ „keiner, keine, kein" Die unbestimmtenArtikel „keiner, keine, kein" 61 ไม่มีคำนำหน้าคำนาม - Die Nullartikel 61 4.2 การผันคำนำหน้าคำนาม ชี้เฉพาะ -  Die Deklination des bestimmten Artikels 62 4.3 การผันคำนำหน้าคำนามไม่ชี้เฉพาะ - Die Deklination des unbestimmtenArtikels 67 บทที่ 5 - Lektion 5 5.1 คำคุณศัพท์ - Die Adjektive 71 5.2  คำวิเศษณ- Die Adverbien 77 บทที่ 6 - Lektion 6 6.1  คำบุพบท - Die Präpositionen 85 บทที่ 7 - Lektion 7 7.1 คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ - Der Positiv, Der Komparativ, Der Superlativ (Komparation) 95 บทที่ 8 - Lektion 8 8.1  การก - Die Kasus 99 บทที่ 9 - Lektion 9 9.1 คำนาม - Die Nomen 103 9.2 คำสรรพนาม - Die Pronomen 105 9.3 คำแสดงความเป็นเจ้าของ - Die Possessivpronomen 106 9.4 นิยมสรรพนาม - Die Demonstrativpronomen 121 บทที่ 10 - Lektion 10 10.0 คำกริยา  - Das Verb 127 10.1 คำกริยาที่แยกได้และคำกริยาที่แยกไม่ได้ - Die trennbaren und untrennbaren Verben 136 บทที่ 11 - Lektion 11 11.1 คำกริยาแท้ - „haben, sein. werden" als die Vollverben 145 11.2 กริยานุเคราะห์ - „haben, sein,werden" als die Hilfsverben 146 11.3 คำกริยาช่วย - Die Modalverben "können, dürfen, müssen, sollen, wollen, möchten,mögen" 150 บทที่ 12 - Lektion 12 12.1 คำสันธาน - Die Konjunktion 153 บทที่ 13 - Lektion 13 13.1/2 การทักทาย - Die Begrüßung แนะนำตัวเอง - sich vorstellen 157 คำศัพท์บทที่ 13.1 - Vokabeln 158 แบบฝึกหัดบทที่ 13.1 - Übungen 160 บทที่ 14 - Lektion 14 14.1  ชื่อ - ที่อยู่ - der Name - die Adresse 165 คำศัพท์บทที่ 14.1 - Vokabeln 166 แบบฝึกหัดบทที่ 14.1 - Übungen 168 บทที่ 15 - Lektion 15 15.1  ตัวเลข - Die Zahlen 171 15.2 ลำดับที่ - Die Ordnungszahlen 173 15.3 เวลา - Die Zeit 174 คำศัพท์บทที่ 15.3 - Vokabeln 175 แบบฝึกหัดบทที่ 15.3 - Übungen  178 15.4 วันที่ - Das Datum 180 15.5 ชื่อวันในสัปดาห์ - Die Wochentage  182 15.6 เดือน - Die Monate 183 บทที่ 16 - Lektion 16 16.1 การเดินทาง - Die Reisen 185 คำศัพท์บทที่ 16.1 - Vokabeln 186 แบบฝึกหัดบทที่ 16.1 - Übungen 190 บทที่ 17 - Lektion 17 17.1 การรับประทานอาหาร - Das Essen ในร้านอาหาร - Im Restaurant  197 คำศัพท์บทที่ 17.1 - Vokabeln 198 แบบฝึกหัดบทที่ 17.1 - Übungen 205 บทที่ 18 - Lektion 18 18.1 ครอบครัว - Die Familie 211 คำศัพท์บทที่ 18.1 - Vokabeln 212 แบบฝึกหัดบทที่ 18.1 - Übungen 216 บทที่ 19 - Lektion 19 19.1 ร่างกายของเรา - Unser Körper 221 คำศัพท์บทที่ 19.1 - Vokabeln 221 แบบฝึกหัดบทที่ 19.1 - Übungen 226 19.2 การทำความสะอาดร่างกาย - Die Körperpflege 231 คำศัพท์บทที่ 19.2 - Vokabeln 232 แบบฝึกหัดบทที่ 19.2 - Übungen 236 บทที่ 20 - Lektion 20 20.1 อาชีพ - Der Beruf 241 คำศัพท์บทที่ 20.1 - Vokabeln 242 แบบฝึกหัดบทที่ 20.1 - Übungen 246 หน้าหลัก