บทนำ - Vorwort การออกเสียงต่างๆของพยางค์สุดท้าย   การออกเสียงพยางค์สุดท้ายในภาษาเยอรมันอาจจะแต่กต่างกันเช่นเดียวกับภาษาไทย คนเยอรมันทางเหนือพูดคำว่า Vater (พ่อ) ไม่เหมือนกับคนเยอรมันทางใต้ ทางตะวันออก หรือทางตะวันตก ตัวอย่าง - พยางค์สดุท้าย -er Vater พ่อ การออกเสียงต่างๆของพยางค์สุดท้ายสามารถออกเสียงได้ดังนี้ ฟา-ถะ   ฟา-เทอะ หรือ ฟา-แทร์ คนเยอรมันทางเหนือพูดคำว่า Vater ไม่เหมือนกับคนเยอรมันทางใต้ ทางตะวันออกหรือทางตะวันตก คนไทยในภาคต่างๆก็ออกเสียงพูดไม่เหมือนกัน ในบทเรียนเล่มนี้จะใช้การออกเสียงพยางค์สุดท้ายดังต่อไปนี้   คำสุดท้ายด้วย -er แอร์   คำสุดท้าย ตัวอย่าง ออกเสียง ความหมาย -ter Vater ฟา-แทร์  พ่อ -her vorher โฟร์-แฮร์ ก่อน -ger Hunger ฮุ่ง-แงร์ หิว -ler Teller เทล-แลร์์ จาน -fer tiefer ที่-แฟร์์ ลึกกว่า -ner schöner เชอ-แนร์ สวยกว่า คำเขียนด้วย -er แอร์   และ  คำเขียนด้วย -ehr เอียร ตัวอย่าง ออกเสียง ความหมาย er แอร์ เขา mehr เมียร์ มากกว่า (das) Meer แมร์ ทะเล Verkehr แฟร์-เคียร์ การจราจร คำเขียนด้วย -ier เฮียร์์ ตัวอย่าง ออกเสียง ความหมาย hier เฮียร์์ ที่นี่ Tier เทียร์์ สัตว์ (etwas) verlieren แฟร์-เลียร์-เร่น ทำบางสิ่งหาย  คำเขียนด้วย -en เอิน ตัวอย่าง ออกเสียง ความหมาย vergessen แฟร์-เกส-เซิ่น ลืม erlauben แอร์-เลา-เบิน ยอมให้ singen ซิง-เงิน ร้องเพลง คำเขียนด้วย -et, -ett แอ็ท ตัวอย่าง ออกเสียง ความหมาย verheiratet แฟร์-ฮัย-รา-เท็ท แต่งงาน (das) Fett แฟ็ท ไขมัน (das) Skelett ซเค-เล็ท โครงกระดูก  หน้าหลัก   ข้อมูลเพิ่มเติม   ถ้าคุณมีคำถาม คุณสามารถเขียนอีเมลถึงผมได้ครับ อีเมลถึงอูโด้ ฟังคำสุดท้ายด้วย -er           คลิ้กที่น
ฟังคำเขียนด้วย -er และ -ehr           คลิ้กที่น ฟังคำเขียนด้วย -ier        คลิ้กที่น
ฟังคำสุดท้ายด้วย -en          คลิ้กที่น
ฟังคำสุดท้ายด้วย -et, -ett         คลิ้กที่นที่น