หน้าหลัก ตารางการออกเสียงและคำอ่าน A1   อักษร เสียง คำ        คำอ่าน คำแปล คำอธิบาย ß หรือ  ss nass นั เปียก อย่าลืมออกเสียง ส ให้ได้ sch schön เชิ สวย อย่าลืมออกเสียง ช ให้ได้ n Sohn โซ ลูกชาย อย่าลืมออกเสียง น ให้ได m im อิ ใน,ที่ อย่าลืมออกเสียง ม ให้ได ch (1) คช weich วายคช นุ่ม คช”ต้องออกเสียงให้ได้ ch (2) die Wo-che ดี วอค-เอะ สัปดาห์ เค่อะ ต้องออกเสียงให้ได้ ng lang ลั ยาว ----------------------------- nk งค krank ครัง ป่วย อย่าลืมออกเสียง ค ให้ได pf พฟ das Pfund ดั ฟุน ครึ่งกิโล พฟ ต้องออกเสียง” “ควบกัน st ช-ต der Stuhl แด ช-ต เก้าอี้    ต้องออกเสียงให้ได อักษร เสียง คำ คำอ่าน คำแปล คำอธิบาย ä แอ็ fäl-len ( Baum ) แว-เลิ โค่นต้นไม้ ออกเสียงสั้น ä หรือ ae แอ die Säu-le ดี ซอย-เลอะ เสา ------------------- äu เอา kau-fen เค้า-เฟิ ซื้อ ------------------- er แอร ler-nen เลร-เนิ เรียน ------------------- ie อี die Mie-te ดี มีเทอะ ค่าเช่า ------------------- ier เอียร hier เฮียร์ ที่นี่ -------------------- eh เอ der Feh-ler แดร เฟ-เลร์ ข้อผิดพลาด -------------------- ö เอ๊อ kön-nen เคิ่น-เนิ ได้, สามารถ ออกเสียงสั้น ö หรือ oe ออ  hö-ren เฮอ-เริ ได้ยิน ออกเสียงยาว ü อึอ die Mü-tze ดี มึท-เซอะ หมวกไหมพรมถัก ออกเสียงสั้น ü หรือ ue อือ die Tü-te ดี ทือ-เทอะ ถุงกระดาษ ออกเสียงยาว ür เอือร die Tür ดี เทื่อร์ ประตู ------------------- ur อัวร nur นัวร์ แต่,เท่านั้น ------------------- sp ช-ป das Spiel ดัส ช-ปี การเล่น   “ช-ป” ต้องออกเสียงให้ได้ ai ไอ die Sai-te ดี ไส-เทอะ สายกีตาร์ -------------------- ei ไอ,อาย seit ไซ ตั้งแต่ อย่าลืมออกเสียง ท ให้ได้ ตารางการออกเสียงและคำ A2   ตารางการออกเสียงและคำ A3  อักษร เสียง คำ คำอ่าน คำแปล คำอธิบาย  r war-ten วาร-เทิ รอ ร ต้องออกเสียงให้ได้ d bald บัล เร็วๆนี้ ต้องออกเสียงให้ได้ s das Haus ดัส-เฮา บ้าน ส ต้องออกเสียงให้ได้ gr กร groß โกร ใหญ่ ต้องออกเสียง “ก” “ร” ควบกัน kl คล klein ไคล เล็ก ต้องออกเสียง “ค” “ล” ควบกัน fl ฟล flie-gen ฟลี-เกิ บิน ต้องออกเสียง “ฟ” “ลี” ควบกัน fr ฟร frie-ren เฟรีย-เริ หนาว ต้องออกเสียง “ฟ” “รี” ควบกัน pl พล pleite ไพล-เทอะ ล้มละลาย ต้องออกเสียง “พ” “ล”ควบกัน st ชต  stark ช-ตาร แข็งแรง ออกเสียง “ช” และ “ท” ควบกัน ไม่ม่อักษรตัวระหว่าง “ช” และ“ท” z ทซ die Zeit ดี ไทซ เวลา ออกเสียง “ท” และ “ซ” ควบกัน ไม่ม่อักษรตัวระหว่าง “ท” และ“ซ” tr ทร tra-gen ทรา-เกิ ถือ ออกเสียง “ท” และ “ร” ควบกัน ไม่ม่อักษรตัวระหว่าง “ท” และ “ร” dr ดร der Druck แดร ดรุ การกด ออกเสียง “ด” และ “ร” ควบกัน ไม่ม่อักษรตัวระหว่าง “ด” และ “ร” br บร das Brot ดัส โบร ขนมปัง ท ต้องออกเสียงให้ได้ bl บล die Blu-me ดี บลู-เมอะ ดอกไม้ ออกเสียง “บ” และ “ลู” ควบกัน ไม่ม่อักษรตัวระหว่าง “บ” และ “ล” ตารางการออกเสียงและคำ A4 --- คำอ่าน คำแปล คำอธิบาย   ich อิคช ผม, ฉัน ไม่มีเสียงของพยัญชณะ คช ในภาษาไทย  ดังนั้นเสียง คช จึงเท่ากับ เสียงของ ค ในภาษาไทย du เธอ ---------------------------------------------- er แอ็ร เขา ---------------------------------------------- sie ซีี เธอ อย่าลืมออกเสียง ร ให้ได้ es เอ็ มัน อย่าลืมออกเสียง ส ให้ได้ wir เวียร์ พวกเรา --------------------------------------------- ihr เอียร์ พวกเธอ,พวกคุณ ---------------------------------------------- Sie ซี พวกเขา, พวกคุณ ---------------------------------------------- sie ซี  พวกเขาทั้งหลาย ---------------------------------------------- ตารางการออกเสียงและคำ A5 คำอ่าน   คำแปล    Gu-ten Mor-gen!   กู-เทิน มอร-เกิ    สวัสดีตอนเช้า   Gu-ten Mor-gen!  Gu-ten Tag!   กู-เทิน ทา    สวัสดีตอนกลางวัน ( ใช้ได้ทั้งวัน ) Gu-ten Tag!  Gu-ten A-bend!   กู-เทิน อา-เบิน    สวัสดีตอนเย็น (ตั้งแต่ หกโมงเย็น) Gu-ten A-bend!  Gu-te Nacht!   กู-เทอะ นัค    ราตรีสวัสดิ์   Gu-te Nacht! Auf Wie-der-se-hen! เอาฟ วี-แดร-เส่-เฮิ  แล้วพบกันใหม่ Auf Wie-der-se-hen!  Wie geht es Ih-nen? วี เกท เอ็ส อี-เนิ  คุณสบายดีหรือ   Wie geht es Ih-nen?  Wie geht es dir?   วี เกท เอ็ส เดียร์   เธอสบายดีหรือ   Wie geht es dir?  Dan-ke   ดัง-เคอะ    ขอบคุณ   Dan-ke  Bit-te!   บิท-เทอะ    ไม่เป็นไร, กรุณา   Bit-te! การออกเสียง 2 เสียงของ „ch“ 1.) ich อิคช แปลว่า ผม, ฉัน 2.) nach หนาค แปลว่า หลัง
ฟังตาราง A1    คลิ้กที่นี่
ฟังตาราง A2    คลิ้กที่นี่
ฟังตาราง A3    คลิ้กที่นี่
ฟังตาราง A4    คลิ้กที่นี่
ฟังตาราง A5    คลิ้กที่นี่