หน้าหลัก 1.1 การออกเสียงพยัญชนะและตัวสะกด - Die Aussprache der Konsonanten und Endkonsonanten พยัญชนะคืออะไร - Was sind Konsonanten? พยัญชนะคือ ตัวอักษร 21 ตัว ใน 21 ตัวอักษรนี้ยังแบ่งเป็น ก.  พยัญชนะต้น - Die Anfangskonsonanten ตัวอย่าง การออกเสียง พยัญชนะต้น มีดังนี้ t (เท) ออกเสียง t (เทอะ) d (เด) ออกเสียง d (เดอะ) b (เบ) ออกเสียง b (เบอะ) p (เพ) ออกเสียง p (เพอะ)  k (คา) ออกเสียง k (เคอะ) g (เก) ออกเสียง g (เกอะ) ck (เซคา) ออกเสียง ck (เคอะ) l (เอล) ออกเสียง l (**) f f (เอฟ) ออกเสียง f (**) (**)ไม่สามารถเทียบเสียงเป็นคำอ่านในภาษาไทยได้ พยัญชนะต้นคือตัวอักษรตัวแรกของพยางค์ kalt คัล หนาว อากาศหนาว , เย็น k คือ พยัญชนะต้น mild มิล ปานกลาง (mildes Wetter อากาศที่ไม่หนาวจัด) หรือ (milder Geschmack รสไม่จัด) ฯลฯ m คือพยัญชนะต้น bald บัล เร็วๆนี้,ในไน่ช้า b คือพยัญชนะต้น ข. พยัญชนะกลาง - Die mittleren Konsonanten  พยัญชนะกลางคือตัวอักษรที่ตามหลังสระและพยัญชนะสะกด kalt ัลหนาว อากาศหนาว , เย็น l คือพยัญชนะกลาง mild ิลปานกลาง (mildes Wetter อากาศที่ไม่หนาวจัด) หรือ (milder Geschmack รสไม่จัด) ฯลฯ l คือพยัญชนะกลาง bald ัลเร็วๆนี้,ในไน่ช้า l คือพยัญชนะกลาง พยัญชนะกลางในคำว่า kalt คือ "l" ออกเสียง kalt  ka - lll - t ออกเสียง mild  mi - lll - d ออกเสียง bald  ba - lll - d ข.  ตัวสะกด t และ  d - Die Endkonsonanten t und d ตัวสะกด คือ อักษรที่อยู่ท้ายสุดของพยางค์หรือคำ kalt คัล หนาว อากาศหนาว , เย็น t คือตัวสะกด mild มิล ปานกลาง ( mildes Wetter อากาศที่ไม่หนาวจัด ) ( milder Geschmack รสไม่จัด ) ฯลฯ d คือตัวสะกด bald บัล เร็วๆนี้,ในไน่ช้า d คือ ตัวสะกด คำที่ลงท้ายด้วย -d, t -ออกเสียง ทอะ ออกเสียง kalt  ka - l - t ออกเสียง mild  mi - l - d  ออกเสียง bald  ba - l - d  อักษรที่ทำหน้าที่เป็นสระคือ a - e - i - o - u --- สำคัญมาก --- ตัวอักษรที่เขียนด้วย สีแดง ต้องออกเสียงด้วยนะครับ และควรจะต้องฝึกหัดออกเสียงบ่อยๆเพื่อให้เกิดความเคยชิน ตัวอย่าง das Au-to   ดัส เอา-โท รถยนต์ die Tan-te  ดี ทัน-เทอะ  ป้า die Rei-se  ดี ไร-เซอะ   การเดินทาง die Lam-pe ดี ลำ-เพอะ โคมไฟ die Blu-me ดี บลู-เมอะ  ดอกไม้                 die Na-se ดี นา-เสอะ  จมูก die Blu-se ดี บลู-เซอะ   เสื้อ die Au-gen ดี เอา-เกิน   ตา ba-cken บัค-เคิน  อบ lau-fen เลา-เฟิน วิ่ง win-ken  วิง-เคิน โบกมือ tre-ten เทร-เทิน  เตะ wei-nen ไว-เนิน ร้องไห้ trin-ken ทริง-เคิน ดื่ม ต้องเน้นเสียง ดังนี้ Au - to Tan - te Rei - se Lam- pe Blu - me Na - se Blu - se Au - ge ba - cken tre - ten wei - nen trin - ken ตัวสะกด t, d, b, p, k, g, ck, f, l - Die Endkonsonaten t, d, b, p, k, g, ck, f, l ตัวอย่าง การออกเสียง ตัวสะกด มีดังนี้ t (เท) ออกเสียง· t (เทอะ)· d (เด) ออกเสียง· d (เทอะ) b (เบ) ออกเสียง· b (เบอะ) p (เพ) ออกเสียง· p (เพอะ) k (คา) ออกเสียง· k (เคอะ)· g (เก) ออกเสียง· g (เกอะ) ck (เซคา) ออกเสียง· ck (เคอะ) l (เอล) ออกเสียง· l (**) f (เอฟ) ออกเสียง· f (**)· * พยัญชนะ d, b, g เมื่อเป็นตัวสะกดต้องออกเสียง d (เด) เป็น d (เทอะ) b (เบ) เป็น b (เบอะ) g (เก) เป็น g (เกอะ) **ไม่สามารถเทียบเสียงเป็นคำอ่านในภาษาไทยได้ ตัวสะกดในภาษาเยอรมันสามารถ เทียบเป็นภาษาไทยได้ ( ตามที่บอก ไว้ข้างต้น ) แต่ที่ต่างกันคือตัวสะกดในภาษาไทย จะไม่เน้นเสียง เช่น ตัวสะกดที่ลงท้ายด้วย ก-ด-บ แต่ในภาษาเยอรมันตัวสะกดที่ลงท้าย ด้วย t, d, b, p, k, g, ck, f, l จะต้องเน้นเสียงเสมอ อย่าลืมออกเสียงตัวสะกด das Kind ดัส คิน เด็ก d คือตัวสะกด ที่ต้องเน้นเสียงด้วย der Hund แดร์ ฮุน สุนัข  d คือตัวสะกด ที่ต้องเน้นเสียงด้วย die Arbeit ดี อาร - ไบ งาน t คือตัวสะกด ที่ต้องเน้นเสียงด้วย ตัวสะกด t และ d ออกเสียง เทอะ - Die Endkonsonanten "t" und "d" das Bett ดัส แป็ เตียง das Brot ดัส โบร ขนมปัง nett เน็ ใจดี das Fett ดัส แฟ็ ไขมัน die Hand ดี ฮัน มือ rot โร สีแดง der Mond แดร์ โมน ดวงจันทร์ bunt บุน หลากสี das Bad ดัส บา ห้องน้ำ der Wind แดร์ วิน ลม be-reit เบ-ไร พร้อม weit ไว ไกล ตัวสะกด b และ p ออกเสียง เผอะ - Die Endkonsonanten "b" und "p"  lieb ลี รัก das Sieb ดัส ซี กะชอน, ตะแกรง der Korb แดร์ คอร ตะกร้า der Dieb แดร์ ดี ขโมย schlapp ชลั เหนื่อย knapp คนั  มีน้อย   ตัวสะกด k, g และ ck ออกเสียง เคอะ  - Die Endkonsonanten "k" und "g" und "ck" das Glück ดัส กสึ ความมีโชคดี der Weg แดร์ เว ทางเดิน schick ชิ  สง่า ,เก๋,เท่ห์,ดูดี der Druck แดร์ ดรุ การกด der Tag แดร์ ทา  วัน stark ช-ตาร แข็งแรง der Park แดร์ พาร สวนสาธารณะ der Sieg แดร์ ซี ชัยชนะ schräg ช-เร เฉียง krank ครัง ป่วย ตัวสะกด f ออกเสียง เฟอะ - Der Endkonsonant "f"  der Chef แดร์ เช  หัวหน้า schief ชี เอน das Schaf ดัส ชา  แกะ tief ที ต่ำ der Schlaf แดร์ ช-ลา การนอนหลับ der Fo-to-graf แดร์ โฟ-โท-กรา ช่างถ่ายรูป ตัวสะกด l - Der Endkonsonant "l" ตัวสะกด l ออกเสียง "ลืล" การออกเสียงพยางค์หรือคำที่มี ตัวสะกด l ลงท้ายจะกระดกลิ้นไปแตะที่หลังฟัน เช่น der Kohl แดร์ โค กะหล่ำ der Schal แดร์ ชา ผ้าพันคอ die Wahl ดี วา การเลือกตั้ง der Müll แดร์ มึ่ ขยะ dun-kel ดุง-เค มืด schmal ช-มา แคบ, ผอม     ถ้าคุณมีโอกาสพูดกับคนเยอรมัน กรุณาฝึกพูดกับเขาจนกว่าเขาจะเข้าใจ
ฟังบทที่ 1.1 a-k    คลิ้กที่น
ฟังบทที่ 1.1 m-k    คลิ้กที่นี่
ฟังบทที่ 1.1 e-k-1    คลิ้กที่นี่
ฟังบทที่ 1.1 b-g    คลิ้กที่น
ฟังบทที่ 1.1 e-k-2    คลิ้กที่นี่