ตัวพิมพ์ใหญ่      ตัวพิมพ์เล็ก         คำอ่าน A a    อา B b เบ C c เซ   D d เด    E e เอ    F f เอฟ   G g เก    H h ฮา    I i    J j ย้อท      K k คา    L l เอ็ล   M m เอ็ม    N n เอ็น    O o โอ    P p เพ    Q q    R r แอร์    S s เอ็ส    T t เท    U u อู    V v เฟา    W w เว    X x อิคซ์   Y y อึบซิลน    Z z เซ้ท ตัวอักษรภาษาเยอรมัน - Das deutsche Alphabet ตัวอักษรและการอ่านตัวอักษรภาษาเยอรมัน ตัวอักษรเยอรมันมี 26 ตัว ฟังตัวอักษรภาษาเยอรมัน           คลิ้กที่น พยัญชนะในภาษาเยอรมันเมื่อเทียบกับอักษรไทยได้ ดังนี้ Die Konsonanten in der deutschen Sprache ähneln denen in der thailändischen Sprache.  B P ผ, พ C ค,ซ QU คว D R F ฟ, ฝ S ซ, ส G T H ห, ฮ V ฟ, ว J W K ข, ค X อิกซ L Y M Z ทซ N สระผสมในภาษาเยอรมัน kombinierte Vokale in der deutschen Sprache ä (ae) แอะ / แอ ö (oe) เออะ / เออ ü (ue) อึ / อือ ai ไอ ei ไอ ie au เอา äu ออย eu ออย er แอร์ ir เอียร ur อัวร์ ür เอือร สระเดี่ยวในภาษาเยอรมัน Einzelvokale in der deutschen Sprache A อะ / อา I อิ / อี U อุ / อู E เอะ / เอ O โอะ / โอ
ฟังตัวเขียน   คลิ้กที่นี่ หน้าหลัก
ฟังพยัญชนะเมื่อเทียบกับ            คลิ้กที่นี่ นี่คือตัวเขียนเล็ก๋
ฟังตัวพิมพ์   คลิ้กที่นี่
ฟังสระผสม   คลิ้กที่น