บทที่ 1 - Lektion 1  1.1 การออกเสียงพยัญชนะและตัวสะกด - Die Aussprache der Konsonanten und Endkonsonanten    1.2 พยางค์ในภาษาเยอรมัน - Die Silben der deutschen Sprache   1.3 การเรียงคำในประโยค - Die Satzstellung   บทที่ 2 - Lektion 2  2.1 ตัวอักษร r (R) แอร์ และ l (L) เอ็ล - Die Buchstaben “r” und “l” 2.2 ตัวอักษร ch (ช-ฆ-คส์) - ng (ง) - sch (ช) - st (ชท) - sp (ชป)- Die Buchstaben „ch, ng, sch, st, sp"  2.3 สระ - Die Vokale  2.3.1 สระเสียงสั้น - Die kurzen Vokale 2.3.2 สระเสียงยาว - Der lange Vokal   บทที่ 3 - Lektion 3  3.1 อดีตกาล  ปัจจุบันกาล อนาคตกาล Die Vergangenheit Die Gegenwart   Die Zukunft บทที่ 20 - Lektion 20  20.1 อาชีพ - Der Beruf   หน้าหลัก แบบฝึกหัดบทที่ 20.1 - Übungen Lektion 20.1 คำศัพท์บทที่ 20.1 - Vokabeln Lektion 20.1 บททดสอบบทที่ 20.1 - Test  - Test Lektion 20.1